fbpx

Koncepcja Białostockiej Szkoły Realnej

Czym są Szkoły Realne?

U podstaw edukacji w Szkołach Realnych stoi koncepcja z XVIII w. zakładająca, że proces kształcenia musi uwzględniać walory wychowawcze i naukę praktycznych umiejętności – takich, których realnie wymaga codzienne życie i praca.

W koncepcję tę wpisana też jest ciągła zmiana – bo skoro szkoła ma być realna, musi ciągle ewoluować i nadążać za wciąż zmieniającym się światem. Dotyczy to zarówno samej placówki, jak i nauczycieli, od których wymaga się rozwoju, otwartości i ciągłego poszukiwania najlepszych metod edukacyjnych.

Dzisiejszy świat i rynek pracy różni się od tego sprzed kilku wieków. Co więcej, jest inny niż ten w którym większość z nas – twórców Białostockiej Szkoły Realnej – dorastała. Pojawiły się nowe problemy, których nie da się już rozwiązywać starymi metodami. A od młodych dorosłych wymaga się kompetencji, których nie uczy powszechny system edukacji.

Wzrasta znaczenie kompetencji miękkich – umiejętności współpracy, kreatywności, przywództwa i przedsiębiorczości. Te zawsze będą “na czasie” i są trudno zastępowalne przez maszyny. Z drugiej strony niezwykle ważne staje się rozumienie świata nowych technologii, umiejętność odnalezienia się w nim, wykorzystania potencjału IT w codziennych działaniach.
Umiejętność bezrefleksyjnego zapamiętywania faktów zostaje wypierana przez zdolności komunikacyjne, w tym znajomość języków obcych i umiejętność poszukiwania odpowiedzi, analitycznego myślenia, szukania interdyscyplinarnych powiązań. Czujemy też potrzebę nauki szacunku do Planety, innych ludzi, środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Absolwent Szkoły Realnej jest...

solidnie wykształcony
ma świadomość swoich mocnych stron oraz gotowe portfolio swoich kompetencji

posiada kompetencje IT
potrafi świadomie poruszać się w świecie nowych technologii i internetu  

swobodnie komunikuje się w obcych językach,
w tym w jednym biegle w mowie i piśmie

jest odważny i odpowiedzialny w swoich decyzjach o kontynuacji kształcenia i dalszej karierze  

posiada kompetencje miękkie
jest  otwarty na praktyczne, konsekwentne współdziałanie

Szkołę tworzymy wspólnie z:

Założenia edukacji realnej zostały określone przez Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych (ORSR).

Przewiń do góry